Συμμετοχή

Σύμφωνα με το καταστατικό, κάθε φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να επικοινωνήσει επαρκώς στη γερμανική γλώσσα, μπορεί να γίνει τακτικό μέλος του συλλόγου.

Όποιος επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος του συλλόγου υποβάλλει γραπτή αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή με απλή πλειοψηφία.

Με την αίτησή του ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του συλλόγου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλει στην εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου. Επιπλέον, κάθε μέλος καλείται να συμβάλει ενεργά στη ζωή του συλλόγου με τις δικές του ιδέες και το δικό του δίκτυο.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν καταβάλει την εφάπαξ συνδρομή εισόδου των 50 ευρώ και την ετήσια συνδρομή των 35 ευρώ.

Αποκλειστικά για τα μέλη, ο σύλλογος δημοσιεύει μια “επιστολή των μελών” αρκετές φορές το χρόνο για να ενημερώνει για διάφορα εσωτερικά θέματα του συλλόγου.

Μέσω της ιδιότητας του μέλους, τα μέλη έχουν προτεραιότητα στην εγγραφή σε εκδηλώσεις με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και καταβάλλουν μειωμένο τέλος συμμετοχής σε εκδηλώσεις που δεν είναι δωρεάν.